Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zastupiteľstvo 13. 12. 2023

Primátor mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura

Sp. Zn.:  16203/1019/2023/Hor.                                    Vo Svätom Jure, dňa 06. 12. 2023

 

Pozvánka

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur

ktoré sa uskutoční dňa  13. 12. 2023 (streda) o 17,00 hod. v obradnej sále mestského úradu.

 

S týmto návrhom programu:

Otvorenie

1.  Pracovné komisie

2.  Schválenie programu rokovania

2.1.  Určenie zapisovateľa – Michaela Studená
2.2.  Voľba overovateľov zápisnice
2.3.  Voľba návrhovej komisie 

3.  Interpelácie

4.  Hlavný kontrolór mesta

 5.  Všeobecne záväzné nariadenia

6.  Rozpočet mesta Svätý Jur

7.  Nakladanie s majetkom mesta Svätý Jur

8.  Rôzne

8.9.  Rôzne

Záver

 

Ing.  Šimon Gabura
primátor mesta v. r.