Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zastupiteľstvo 17. 05 2023

                                                                      Primátor mesta Svätý Jur Ing. Šimon Gabura

                                              Sp. Zn.:  8395/284/2023/MCH                                    Vo Svätom Jure, dňa 10. 05. 2023

 

                                                                                                      Pozvánka

                          V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Svätý Jur

ktoré sa uskutoční dňa  17.05. 2023 (streda) o 17,00 hod. v obradnej sále mestského úradu.

 

S týmto návrhom programu:

 

Otvorenie

 

  1. Schválenie programu rokovania

 

  1. Pracovné komisie

           2.1. Určenie zapisovateľa – Michaela Studená

           2.2. Voľba overovateľov zápisnice

           2.3. Voľba návrhovej komisie

 

  1. Interpelácie

 

  1. Hlavný kontrolór mesta

            4_1_Vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti za rok 2022

            4_2_Správa z vykonanej kontroly

            4_3_Správa o kontrole plnenia uznesení

 

  1. Všeobecné záväzné nariadenia

            5_1_Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2023 o určení školského obvodu v meste Svätý Jur

  1. Zmena rozpočtu mesta Svätý Jur

            6_1_Zmena rozpočtu - križovatka Kúpeľné / podjazd

       7. Zámer nakladania s majetkom mesta Svätý Jur

            7_1_Nakladanie s majetkom mesta - záhradkárska oblasť

            7_2_Nakladanie s majetkom mesta - PZ Podkarpatské pole Pezinok

            7_3_Nakladanie s majetkom mesta - prenájom pozemku - p. Benkovský

            7_4_Zámer nakladania s majetkom mesta - Chorvátsky Grob

            7_5_Zámer nakladania s majetkom mesta - I. Svätojurská, a. s.

            7_6_Zámer nakladania s majetkom mesta - prenájom pozemku - p. Zemanovičová

            7_7_Zámer nakladania s majetkom mesta - Domov použitých kníh

            7_8_Zámer nakladania s majetkom mesta - Hájniky

            7_9_Zámer nakladania s majetkom mesta - p. Kriššáková

            7_10_Zámer nakladania s majetkom mesta - súhlas s napojením kanalizácie - p. Nečas

            7_11_Zámer nakladania s majetkom mesta - prenájom pozemkov Neštich - p. Zelisková

       8. Rôzne

            8_1_Žiadosť o schválenie jednoduchej štúdie - p. Grančičová

            8_2_Informácia_o_stave_spoločnosti_I._Svätojurská

 

           Záver

 

 

                                                                                                                                     Ing.  Šimon Gabura

                                                                                                                                       Primátor mesta